Regulamin Konkursów „Dzień Porażki 2020” Fundacji Dobra Porażka

Niniejszy regulamin dotyczy konkursów organizowanych na platformie LinkedIn.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dobra Porażka, adres: ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842779216, email: [email protected]
2. Fundatorem nagrody jest Organizator lub Partner Fundacji, za pośrednictwem Organizatora.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie: www.linkedin.com/company/dobraporazka  (zwanej dalej “Fanpage”)
4. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 17.12.2019 r. do dnia 10.03.2020 r.
5. Konkurs składa się z serii Zadań, publikowanych na Fanpage. Lista zadań wraz z opisem znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu, zwanego dalej Załącznikiem.
6. Lista Zadań jest uzupełniana w miarę ich publikowania na Fanpage.
7. Czas realizacji każdego Zadania, w tym początek, zakończenie oraz data ogłoszenia zwycięzcy danego Zadania znajdują się w Załączniku.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik Konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Linkedin.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, wolontariusze Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie Zadania opisanego na Fanpage oraz w Załączniku, w podanych tam zakresie i terminach.
5. Wyniki dotyczące danego zadania zostaną podane na Fanpage w terminie zgodnym z zapisami w Załączniku. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma za pośrednictwem LinkedIn informację prywatną.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony LinkedIn, ani za nie odebranie informacji prywatnej lub korespondencji mailowej przez Uczestnika.
7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża dla Organizatora zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców oraz ewentualnym przekazaniem nagrody.
b. w przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych na Fanpage w zakresie nazwy jego profilu na Linkedin
c. Uczestnik oświadcza dodatkowo, że został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych Zwycięzców oraz przesłania nagrody, jest Organizator.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do anonimowego cytowania wszystkich przekazanych w Konkursie odpowiedzi dla celów informacyjnych, promocyjnych, w materiałach informacyjnych, artykułach itp. we wszystkich rodzajach kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Organizatora.

Odpowiedzialność

1. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem LinkedIn. LinkedIn jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez LinkedIn Corporation.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu LinkedIn lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 godzin do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
3. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu polecenia ogłoszonego na Fanpage i opisanego w Załączniku, w podanych terminach.
2. Dla każdego Zadania zostanie wybrany 1 Zwycięzca.
3. Zwycięzcę wybiorą osoby wskazane przez Organizatora.
4. Kryterium wyboru dla danego Zadania wskazane jest w Załączniku.

Nagroda

1. Dla każdego zadania przypisana jest nagroda opisana w treści zadania na Fanpage oraz w Załączniku.
2. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy Organizatora, następujących danych:

a. Adres e-mail
b. Imię i nazwisko
c. Adres korespondencyjny

4. Nie przekazanie przez Zwycięzcę informacji, o których mowa w pkt. 3 w ciągu 72 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez Zwycięzcę z odbioru nagrody.
5. Nagrody przyznane w Zadaniach zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania danych Zwycięzcy jak w pkt. 3
6. Nagroda zostanie przesłana pocztą, listem poleconym, na koszt Organizatora.
7. W przypadku zwrotu nagrody do Organizatora przez pocztę z powodu jej nie odebrania przez Zwycięzcę, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie LinkedIn, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać mailowo w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród dla każdego z Zadań.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, opis Zadania związanego z reklamacją oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy Organizatora z tematem: “Konkurs na LinkedIn”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. i obowiązuje do 10.03.2020r.
5. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: dobraporazka.pl/regulamin-konkursu

 

Załącznik 1

Nr Zadania Opis zadania Kryterium oceny Nagroda Data rozpoczęcia Data zakończenia Data ogłoszenia Zwycięzcy
1.Odpowiedz na Fanpage-u w komentarzu pod postem na pytanie: „Jaki był Twój najgorszy prezent znaleziony pod choinką?”? Osoba oceniająca wybierze najciekawszą jej zdaniem odpowiedź. Książka „Powerful”, Patty McCord 17.12.201919.12.2019,
24:00
20.12.2019