REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JAK UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH – SCENARIUSZE LEKCJI”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i warunki uczestnictwa w projekcie „Jak uczyć się na błędach – scenariusze lekcji”, finansowanego ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawa.
 2. Organizatorem projektu, zwanego dalej Projektem, jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216 KRS: 0000758134 zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnictwo w projekt rozpoczyna się wraz z dniem 21.09.2019 i kończy z dniem 31.10.2019. W tym czasie odbędą się dwa warsztaty: pierwszy, dwudniowy (16-godzinny) w terminie 21-22.09.2019 oraz drugi, jednodniowy (8-godzinny) 26.10.2019. Pomiędzy warsztatami odbywać się będą lekcje w szkołach prowadzone przez Uczestników projektu.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Projekt– program edukacyjny zorganizowany przez Fundację Dobra Porażka w okresie sierpień – listopad 2019.
 2. Warsztaty– spotkania, prowadzone przez Organizatora, które odbędą się 21 i 22.09 oraz 26.10.2019
 3. Lekcje– lekcje dla uczniów, dotyczące uczenia się na błędach, zaprojektowane i poprowadzone przez Uczestników w ramach godzin szkolnych
 4. Uczestnik– nauczyciel, który nieodpłatnie bierze udział w Projekcie.
 5. Szkoła– placówka oświatowa, w której pracuje Uczestnik.
 6. Scenariusze – scenariusze lekcji, opracowywane przez Uczestników podczas Warsztatów.

§3 Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie do Projektu musi być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie szkola.dobraporazka.pl
 2. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o uczestnictwie danej osoby w Projekcie.
 3. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona.
 4. Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzenia Lekcji w swojej Szkole w okresie 23.09-24.10.2019.
 5. Zgłoszenie udziału w Projekcie powinno zostać dokonane w terminie do dn. 09.09.2019, chyba że Organizator określi inaczej.
 6. Pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie otrzymują Uczestnicy pochodzący i pracujący na terenie Warszawy.

§4 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Projekcie na 5 dni przed rozpoczęciem Projektu.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik rezygnuje z udziału w Projekcie, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora pocztą elektroniczną na adres: poczta@dobraporazka.pl

§5 Organizacja

 1. Warsztaty odbędą się we wskazanym przez Organizatora miejscu w dniach 21-22.09.2019 i 26.10.2019. O miejscu Organizator poinformuje Uczestników mailowo.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom serwis kawowy podczas trwania Warsztatów.
 3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom lunchu podczas trwania Warsztatów.
 4. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Warsztatów jedynie na użytek własny. Zakazane jest publikowanie zdjęć, zawierających treści merytoryczne, przedstawianych podczas Warsztatów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Warsztatów oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Warsztatów.
 7. Uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Projekcie, jeśli weźmie udział we wszystkich Warsztatach i przeprowadzi Lekcje.

§6 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Warsztatów zgodnych z opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany czasu trwania Warsztatów w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej, w ocenie Organizatora, liczby uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.

§7 Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
 2. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich Warsztatach.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej jedną udokumentowaną 45-mintową Lekcję do dnia 25.10.2019 w swojej Szkole.
 4. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć zgodę Szkoły na umożliwienie przeprowadzenie Lekcji do dnia 21.09.2019.
 5. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć ewaluację Lekcji przez uczniów do Organizatora.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie Projektu i Warsztatów przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Warsztatów.

§8 Własność i prawa autorskie

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Scenariuszy, na licencji Creative Commons pod marką i redakcją Organizatora. Organizator nie będzie pobierał wynagrodzenia za publikację i rozpowszechnianie Scenariuszy.
 2. Wraz z akceptacją tego Regulaminu Uczestnik nieodpłatnie przenosi prawa autorskie za Scenariusze Organizatorowi. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, wraz z prawem zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: kopiowanie, zmienianie, dowolne wykorzystywanie, przetwarzanie, rozprowadzanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania treści Scenariuszy oraz do decyzji o nieopublikowaniu wybranych Scenariuszy.
 4. Scenariusze opublikowane zostaną pod marką Organizatora z przypisaniem autorstwa Uczestnikom.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

§9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216, KRS: 0000758134 mail: poczta@dobraporazka.pl
 2. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 4. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 2-3, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.
 5. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  3. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie: wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  5. akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§10 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Projektu przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Projektu w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Projektu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z §9 pkt. 4 Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Uczestników.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej dobraporazka.pl/regulamin-scenariusze-lekcji i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.