Regulamin uczestnictwa w otwartych szkoleniach online organizowanych przez Fundację Dobra Porażka

Paragraf 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala sposób prowadzenia Szkoleń realizowanych przez Organizatora, Fundację Dobra Porażka, dostępnych za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszelką komunikację związaną ze szkoleniem należy kierować do Organizatora na adres: [email protected]

Paragraf 2. Prawa i obowiązki Uczestników szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.
 3. Osoba dokonująca rejestracji w imieniu uczestników szkolenia zobowiązuje się do przekazania Uczestnikom treści niniejszego Regulaminu oraz do akceptacji jego warunków w ich imieniu.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść przed datą jego rozpoczęcia.
  • w przypadku braku takiej możliwości należy ustalić mailowo z Organizatorem datę dokonania płatności
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia do 24 godzin przed jego rozpoczęciem, Uczestnikowi przysługuje:
  • zwrot całości opłaty, o ile na stronie rejestracji na szkolenie nie ma innej informacji
  • zwrot opłaty pomniejszonej o ewentualne koszty Organizatora, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie rejestracji na szkolenie
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 7. Informacja o rezygnacji musi być przesłana mailowo na adres Organizatora.
 8. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia. Jest ona nieodpłatna. Wykonanie zmiany jest możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem Szkolenia. Aby dokonać zmiany, osoba, która dokonała rejestracji musi przesyłać mail do Organizatora z następującymi informacjami:
  • email aktualnie zarejestrowanego Uczestnika
  • dane nowego Uczestnika: imię i nazwisko, email
 9. Jeśli przed zgłoszeniem zmiany do aktualnie zarejestrowanego Uczestnika zostały wysłane materiały lub narzędzia szkoleniowe, jest on zobowiązany do przekazania ich osobie, która weźmie udział szkoleniu. W przypadku braku takiej możliwości, na prośbę zgłaszającego zmianę Organizator może sprzedać i przesłać materiały lub narzędzia szkoleniowe nowemu Uczestnikowi na warunkach uzgodnionych korespondencyjnie.
 10. W przypadku, gdyby szkolenie nie mogło odbyć się w ustalonym terminie z przyczyn losowych, Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu albo odwołania szkolenia za zwrotem opłaty. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji.
  • zwrot opłaty może zostać pomniejszony o wartość przesłanych już Uczestnikowi materiałów i narzędzi szkoleniowych
 11. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić sobie niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz łącze internetowe pozwalające na uczestnictwie w Szkoleniu.
 12. Uczestnik przeszkadzający Prowadzącemu lub innym Uczestnikom, nie stosujący się do przekazanych uwag, nie stosujący zasad współżycia społecznego, może zostać wyłączony z udziału w szkoleniu przez Prowadzącego. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów szkolenia.
 13. Problemy po stronie Uczestnika związane z połączeniem internetowym, które mogą spowodować pogorszenie jakości szkolenia lub przerwanie jego obecności, nie stanowią podstawy do zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.

Paragraf 3. Prawa autorskie do Szkoleń

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści prezentowanych w ramach Szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia przysługują Organizatorowi lub wskazanym osobom i organizacjom. Uczestnik ma prawo z nich korzystać w ramach dozwolonego użytku prywatnego. 
 2. Wykonywanie zdjęć (screenshotów) ze Szkoleń lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych Uczestników w celach innych niż użytek prywatny są zabronione.

Paragraf 4. Udostępnianie nagrań ze Szkolenia

 1. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 2. Nagrywanie przez Uczestników przebiegu Szkolenia, zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości lub w części, a także ich udostępnianie, są zabronione.
 3. W przypadku oferty szkoleniowej, która zakłada udostępnienie Uczestnikom przez Organizatora Nagrań video ze Szkolenia, Uczestnik:
  • wyraża zgodę na to, aby jego wizerunek oraz głos (wypowiedzi) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały utrwalone oraz wykorzystane przez Organizatora w celu udostępnienia ich Uczestnikom Szkolenia
  • nabywa prawo do wyświetlenia udostępnionego mu Nagrania do użytku własnego, w okresie czasu wskazanym w opisie szkolenia.
 4. Udostępnienie Nagrania odbywać się będzie przy użyciu systemów informatycznych dostępnych w Internecie wybranych przez Organizatora. Dostęp do Nagrania zabezpieczony będzie loginami i hasłami, przypisanymi poszczególnym Uczestnikom.
  • zabronione jest udostępnianie loginu i hasła innym osobom
 5. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Nagrania, w tym powielanie dowolną techniką, kopiowanie i udostępnianie całości lub części oraz publiczne odtwarzanie bez pisemnej zgody Organizatora jest bezprawne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki publicznego udostępnienia całości lub części Nagrania przez Uczestników Szkolenia. Odpowiedzialność za to spoczywa po stronie Uczestnika, który tą treść udostępni.

Paragraf 5. Dane osobowe

 1. Poza danymi podanymi przy rejestracji Organizator może przetwarzać dodatkowo dane osobowe Uczestnika w zakresie obejmującym:
  • głos (wypowiedzi)
  • wizerunek
  • informacje o obecności Uczestnika na Szkoleniu
 2. Uczestnik ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych opisanych w § 4, ust. 1, jeśli w trakcie prowadzenia zajęć wyłączy kamerę lub mikrofon w swoim komputerze.
 3. Dane osobowe opisane w ust. 1 są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy o wykonanie Szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. (a), (b) oraz (f) RODO. Jako interes prawny Organizator wskazuje niezbędność przetwarzania danych dla realizacji Szkolenia, na przeprowadzenie którego zawarł umowę z Uczestnikiem. 
 4. Ww. dane będą udostępniane będą jedynie Organizatorowi oraz innym Uczestnikom Szkolenia.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Uczestnik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 7. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Uczestnik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Paragraf 6. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 listopada 2020 r. 
 3. Aktualna wersja Regulaminu opublikowana jest na stronie https://dobraporazka.pl/regulamin-szkolenia-online/