REGULAMIN UCZESTNICTWA W OTWARTYCH SZKOLENIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ DOBRA PORAŻKA

Paragraf 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala ogólne zasady dotyczące Szkoleń realizowanych przez Organizatora, Fundację Dobra Porażka
 2. Wszelką komunikację związaną ze szkoleniem należy kierować do Organizatora na adres: [email protected]
 3. W opisie oferty konkretnego Szkolenia znajdują się informacje dotyczące:
  • temat i opis
  • czas i miejsce realizacji
  • koszty i sposób zapłaty
  • usługi dodatkowe, takie jaki catering itp
  • materiały dodatkowe, takie jak wydruki czy slajdy
  • inne niezbędne informacje organizacyjne i porządkowe

Paragraf 2. Prawa i obowiązki Uczestników szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.
 3. Osoba dokonująca rejestracji w imieniu uczestników szkolenia zobowiązuje się do przekazania Uczestnikom treści niniejszego Regulaminu oraz do akceptacji jego warunków w ich imieniu.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść przed datą jego rozpoczęcia.
  • w przypadku braku takiej możliwości należy ustalić mailowo z Organizatorem datę dokonania płatności
 5. Jeśli tak napisano w ofercie szkolenia, Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch w ramach ceny biletów.
 6. Ze względu na rezerwację sali oraz cateringu dla konkretnej liczby uczestników, rezygnacja ze szkolenia jest możliwa do 5 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem. Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot całości opłaty, o ile na stronie rejestracji na szkolenie nie ma innej informacji.
  • zwrot opłaty może zostać pomniejszony o wartość przesłanych już Uczestnikowi materiałów i narzędzi szkoleniowych
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 8. Informacja o rezygnacji musi być przesłana mailowo na adres Organizatora.
 9. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia. Jest ona nieodpłatna. Wykonanie zmiany jest możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem Szkolenia. Aby dokonać zmiany, osoba, która dokonała rejestracji musi przesłać mail do Organizatora z następującymi informacjami:
  • nazwa i termin szkolenia
  • email aktualnie zarejestrowanego Uczestnika
  • dane nowego Uczestnika: imię i nazwisko, email
 10. Jeśli przed zgłoszeniem zmiany do aktualnie zarejestrowanego Uczestnika zostały wysłane materiały lub narzędzia szkoleniowe, jest on zobowiązany do przekazania ich osobie, która weźmie udział szkoleniu. W przypadku braku takiej możliwości, na prośbę zgłaszającego zmianę Organizator może sprzedać i przesłać materiały lub narzędzia szkoleniowe nowemu Uczestnikowi na warunkach uzgodnionych korespondencyjnie.
 11. W przypadku, gdyby szkolenie nie mogło odbyć się w ustalonym terminie z przyczyn losowych, Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu lub odwołania szkolenia za zwrotem opłaty. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji.
  • zwrot opłaty może zostać pomniejszony o wartość przesłanych już Uczestnikowi materiałów i narzędzi szkoleniowych
 12. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu ani parkowania Uczestnika szkolenia.
 13. Organizator w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa i higieny, w szczególności dot. COVID-19. 
 14. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do realizowania poleceń Organizatora lub Prowadzącego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, w szczególności korzystania ze środków higieny osobistej (np. maseczki, rękawiczki) i zachowania dystansu. 
 15. Uczestnicy nie przestrzegający zaleceń Organizatora lub Prowadzącego mogą zostać nie dopuszczeni do udziału w szkoleniu lub wyproszeni ze szkolenia. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów szkolenia.

Paragraf 3. Szkolenia z minimalną liczbą uczestników

 1. Zgodnie z opisem szkolenia Organizator może zdecydować, że szkolenie odbędzie się, jeśli do określonego terminu zarejestruje się wskazana liczba uczestników. Obie informacje podane są w ofercie szkolenia.
 2. Przy braku minimalnej liczby uczestników jw., Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub (w porozumieniu z zarejestrowanymi uczestnikami) zmienić jego termin.
 3. Organizator prześle Informację o odwołaniu lub propozycję zmiany daty szkolenia w terminie 1 dnia roboczego po dacie, do której oczekuje na rejestrację minimalnej liczby uczestników.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej liczby uczestników, Organizator zwraca zarejestrowanym uczestnikom wniesione przez nich opłaty za udział w szkoleniu, w pełnej kwocie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odwołania szkolenia.
 5. Organizator nie refunduje innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z odwołaniem szkolenia.

Paragraf 4. Prawa autorskie do Szkoleń

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści prezentowanych w ramach Szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia przysługują Organizatorowi lub wskazanym osobom i organizacjom. Uczestnik ma prawo z nich korzystać w ramach dozwolonego użytku prywatnego. 
 2. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 3. Nagrywanie przez Uczestników przebiegu Szkolenia, zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości lub w części, a także ich udostępnianie, są zabronione.
 4. Wykonywanie zdjęć lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych Uczestników w celach innych niż użytek prywatny, bez zgody prowadzącego i Uczestników są zabronione.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia takich zdjęć, transkrypcji lub nagrań. Odpowiedzialność za to spoczywa po stronie Uczestnika, który tą treść udostępnij.

Paragraf 5. Dane osobowe

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. (a), (b) oraz (f) RODO. Jako interes prawny Organizator wskazuje niezbędność przetwarzania danych na potrzeby organizacji, realizacji i rozliczenia Szkolenia, na przeprowadzenie którego zawarł umowę z Uczestnikiem. 
 2. Organizator ma prawo udostępniania zbieranych danych Osobowych:
  • firmom trzecim, w zakresie niezbędnym do wykonania usług związanych ze szkoleniem, np. księgowych, pocztowych, kurierskich
  • organizacji, która opłaciła udział Uczestnika w szkoleniu, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia obecności Uczestnika
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Uczestnik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 6. Uczestnik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Paragraf 6. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 czerwca 2021 r. 
 3. Aktualna wersja Regulaminu opublikowana jest na stronie https://dobraporazka.pl/regulamin-szkolenia-stacjonarne/