Statut Fundacji Dobra Porażka
z siedzibą w Gdańsku

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundator ustanawia dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą Dobra Porażka, zwaną dalej Fundacją.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm ) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja została ustanowiona przez Jarosława Łojewskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Mędraś prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gdańsku, przy ul. Władysława Pniewskiego nr 6/2, rep. A nr 935/2018.
4. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić́ działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może ustanowić swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą.
4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. przedsiębiorczości i technologii.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem głównym Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób, grup i organizacji dzięki wykorzystaniu doświadczeń wyniesionych z popełnionych błędów oraz przeżytych niepowodzeń i porażek.
2. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
a. promowanie postrzegania niepowodzeń i błędów jako elementów przedsiębiorczości i innowacyjności,
b. promowanie podejścia do przeżytych niepowodzeń i sukcesów jako cennego, praktycznego źródła zdobywania wiedzy i doświadczenia,
c. stymulowanie przedsiębiorczego myślenia i zachowań, poprzez zachęcanie ludzi do rozwijania i wcielania w życie nowych pomysłów, innowacyjności, przedsiębiorczości i eksperymentowania,
d. tworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniami przez spotkania, coaching, mentoring, warsztaty czy szkolenia,
e. propagowanie kultury projektowania produktów i prowadzenia projektów z wykorzystaniem technik eksperymentowania
f. propagowanie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem i wiedzą pochodzącą z doświadczania niepowodzeń i sukcesów,
g. organizację i umożliwianie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami,
h. propagowanie idei ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu wiedzą.

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie lub finansowanie konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, warsztatów, stypendiów lub innych form mogących wesprzeć realizację celów Fundacji,
b. tworzenie i rozwijanie społeczności oraz sieci partnerskich wspierających cele Fundacji
c. prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie serwisów internetowych, których działalność wesprze realizację celów Fundacji,
d. udział i wspieranie prac innych podmiotów w zakresie dziedzin pokrewnych z celami Fundacji
e. monitorowanie rynku wiedzy, edukacji i ich stosowania w praktyce,
f. prowadzenie, wspieranie, finasowanie badań, analiz i programów certyfikujących,
g. współpracę z innymi podmiotami w zakresie dziedzin pokrewnych z celami Fundacji.
2. Dla osiągniecia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

§ 5

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność́ nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Obie formy działalności będą̨ rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja może prowadzić́ działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.

§ 6

1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a. 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.
b. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
c. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
d. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
e. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
f. 58.11.Z – Wydawanie książek.
g. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
h. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
i. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.
j. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
k. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
l. 63.12.Z – Działalność portali internetowych.
m. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
n. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
o. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
p. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
q. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
r. 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
s. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
t. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.
u. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
v. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
w. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Fundator przeznacza na majątek Fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, w tym na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych.
2. Majątek Fundacji będzie uzupełniany środkami pochodzącymi z:
a. organizacji płatnych konferencji, warsztatów, szkoleń, konsultacji, sesji coachingowych i innych, zgodnych z celami działalności Fundacji,
b. działalności wydawniczej i sprzedaży wydawnictw zgodnych z celami działalności Fundacji,
c. darowizn, spadków, zapisów,
d. grantów, dotacji i subwencji osób prawnych, Unii Europejskiej, administracji publicznej,
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f. dochodów z majątku Fundacji,
g. odsetek bankowych,
h. prowadzonej działalności gospodarczej.
i. finansowania społecznościowego (np. crowdfundingu),
3. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 8

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 9

1. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch osób, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator.
3. Pierwszymi Członkami Zarządu zostaną osoby powołane przez Fundatora.
4. Prezes Zarządu pełni funkcję nieodpłatnie. Wynagrodzenie pozostałych Członków Zarządu ustala Fundator.
5. Nowego Prezesa Zarządu lub Członkó w Zarządu powołuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora lub w przypadku braku Zarządu Fundacji, bezpośrednio Fundator. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć́ samego siebie.
6. Kadencja Zarządu trwać będzie cztery lata.
7. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub (jeśli rezygnującym jest Fundator) na ręce pozostałych członków Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. decyzji o odwołaniu członka Zarządu podjętej przez Fundatora z chwilą jej podjęcia.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością̨ Fundacji, w tym działalnością gospodarczą
b. realizacja celów statutowych,
c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. zarządzanie majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. powoływanie biur krajowych oraz mianowanie ich kierowników, a także ich likwidacja,
i. zmiana statutu Fundacji,
j. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają̨ się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez Członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Członka Zarządu.

Rozdział VI. Uprawnienia Fundatorów

§ 13

1. Fundator wykonuje uprawnienia wynikające ze Statutu przez pisemne oświadczenie woli kierowane do Fundacji.
2. Fundator może przekazać swoje uprawnienia wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej lub prawnej w drodze pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo nie wygasa na skutek śmierci Fundatora.
3. W wypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują jego spadkobiercy. W przypadku kilku spadkobierców Fundatora, spadkobiercy ustanawiają swojego reprezentanta celem wykonywania obowiązków Fundatora. Do czasu ustanowienia reprezentanta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia Fundatora przysługują Prezesowi Zarządu.
4. Uregulowania zawarte w § 13 ust. 3 Statutu są wiążące, o ile Fundator nie postanowi inaczej w testamencie.
5. Do zadań Fundatora należy w szczególności:
a. nadzór i kontrola nad działalnością̨ Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,
d. prawo wnioskowania o zmianę statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
6. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawie:
a. zmiany celów Fundacji,
b. przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

Rozdział. VII. Rada Programowa

§ 14

1. Rada Programowa Fundacji może być, w razie potrzeby, w każdym czasie ustanowiona uchwałą Zarządu jako organ doradczy Fundacji.
2. W jej skład mogą wchodzić zarówno osoby wchodzące w skład Zarządu jak i spoza jego grona.
3. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani indywidualnie uchwałą Zarządu Fundacji, która wymaga większości głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.
4. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie, jeżeli Zarząd Fundacji i Fundator tak postanowią. Wysokość i warunki wynagrodzenia określa Fundator.
5. Zakres działalności i regulaminu działania Rady Programowej określać będzie uchwała Zarządu.
6. W uchwale o ustanowieniu Rady Programowej, Zarząd może przewidzieć i określić jej czasowy charakter.
7. Uchwała Zarządu Fundacji o ustanowieniu lub zniesieniu Rady Programowej wymaga akceptacji Fundatora.

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
3. Zmiana statutu i celów działania Fundacji wymaga zgody Fundatorów.

§ 16

1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie oświadczenia Fundatora.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na realizację celów określonych w Statucie.

Gdańsk, dn. 15.07.2019 r.

Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu- Jarosław Łojewski

Członek Zarządu- Agnieszka Łojewska