Statut Fundacji Dobra Porażka
z siedzibą w Gdańsku

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundator ustanawia dla realizacji celów społecznie użytecznych fundacje? pod nazwa? Dobra Porażka, zwana? dalej Fundacja?.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z po?z?n. zm ) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja została ustanowiona przez Jarosława Łojewskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Radcę Prawnego Aleksandrę Hinc
4. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Siedziba? Fundacji jest Gdańsk.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić? działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może ustanowić swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą.
4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Nadzór nad Fundacja? sprawuje minister właściwy ds. cyfryzacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem głównym Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób, grup i organizacji dzięki wykorzystaniu doświadczeń wyniesionych z popełnionych błędów oraz przeżytych niepowodzeń i porażek.
2. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
  a. promowanie postrzegania niepowodzeń i błędów jako elementów przedsiębiorczości i innowacyjności,
  b. promowanie podejścia do przeżytych niepowodzeń i sukcesów jako cennego, praktycznego źródła zdobywania wiedzy i doświadczenia,
  c. stymulowanie przedsiębiorczego myślenia i zachowań, poprzez zachęcanie ludzi do rozwijania i wcielania w życie nowych pomysłów, innowacyjności, przedsiębiorczości i eksperymentowania,
 d. tworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniami przez spotkania, coaching, mentoring, warsztaty czy szkolenia,
 e. propagowanie kultury projektowania produktów i prowadzenia projektów z wykorzystaniem technik eksperymentowania
 f. propagowanie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem i wiedzą pochodzącą z doświadczania niepowodzeń i sukcesów,
 g. organizację i umożliwianie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami,
 h. propagowanie idei ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu wiedzą.

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 a. organizowanie lub finansowanie konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, warsztatów, stypendiów lub innych form mogących wesprzeć realizacje? celów Fundacji,
 b. tworzenie i rozwijanie społeczności oraz sieci partnerskich wspierających cele Fundacji
 c. prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie serwisów internetowych, których działalność wesprze realizacje? celów Fundacji,
 d. udział i wspieranie prac innych podmiotów w zakresie dziedzin pokrewnych z celami Fundacji
 e. monitorowanie rynku wiedzy, edukacji i ich stosowania w praktyce,
 f. prowadzenie, wspieranie, finasowanie badan?, analiz i programów certyfikujących,
 g. współpracę z innymi podmiotami w zakresie dziedzin pokrewnych z celami Fundacji.
2. Dla osiągniecia swojego celu Fundacja może wspierać? osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których działalność? jest zbieżna z działaniem Fundacji.

§ 5

1. Działalność statutowa Fundacji może być? prowadzona jako działalność? nieodpłatna lub jako działalność? odpłatna.
2. Obie formy działalności będą? rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja może prowadzić? działalność? gospodarcza? wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.

§ 6

1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarcza? w następującym zakresie:
 a. 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.
 b. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 c. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
 d. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 e. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 f. 58.11.Z – Wydawanie książek.
 g. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 h. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 i. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.
 j. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 k. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
 l. 63.12.Z – Działalność portali internetowych.
 m. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 n. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 o. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
 p. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 q. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 r. 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 s. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 t. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.
 u. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 v. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 w. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Fundator przeznacza na majątek Fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, w tym na działalność gospodarcza? Fundacji prowadzona? dla pozyskiwania środków na realizacje? celów Fundacji kwotę 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych.
2. Majątek Fundacji będzie uzupełniany środkami pochodzącymi z:
 a. organizacji płatnych konferencji, warsztatów, szkoleń, konsultacji, sesji coachingowych i innych, zgodnych z celami działalności Fundacji,
 b. działalności wydawniczej i sprzedaży wydawnictw zgodnych z celami działalności Fundacji,
 c. darowizn, spadków, zapisów,
 d. grantów, dotacji i subwencji osób prawnych, Unii Europejskiej, administracji publicznej,
 e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 f. dochodów z majątku Fundacji,
 g. odsetek bankowych,
 h. prowadzonej działalności gospodarczej
3. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk na realizacje? celów statutowych Fundacji.
4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 8

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

§ 9

1. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch osób, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator.
3. Pierwszymi Członkami Zarządu zostaną osoby powołane przez Fundatora.
4. Prezes Zarządu pełni funkcję nieodpłatnie. Wynagrodzenie pozostałych Członków Zarządu ustala Fundator.
5. Nowego Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu powołuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora lub w przypadku braku Zarządu Fundacji, bezpośrednio Fundator. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć? samego siebie.
6. Kadencja Zarządu trwać będzie cztery lata.
7. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub (jeśli rezygnującym jest Fundator) na ręce pozostałych członków Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. decyzji o odwołaniu członka Zarządu podjętej przez Fundatora z chwila? jej podjęcia.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja? na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
 a. kierowanie bieżącą działalnością? Fundacji, w tym działalnością gospodarczą
 b. realizacja celów statutowych,
 c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 e. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 h. powoływanie biur krajowych oraz mianowanie ich kierowników, a także ich likwidacja,
 i. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu,
 j. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie lub likwidacje? Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają? się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informacje? o terminie poczta? elektroniczna? na adres e-mail zadeklarowany przez Członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym.
3. O posiedzeniu musza? zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Członka Zarządu.

Rozdział VI. Uprawnienia Fundatorów

§ 13

1. Fundator wykonuje uprawnienia wynikające ze Statutu przez pisemne oświadczenie woli kierowane do Fundacji.
2. Fundator może przekazać swoje uprawnienia wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej lub prawnej w drodze pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo nie wygasa na skutek śmierci Fundatora.
3. W wypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują jego spadkobiercy. W przypadku kilku spadkobierców Fundatora, spadkobiercy ustanawiają swojego reprezentanta celem wykonywania obowiązków Fundatora. Do czasu ustanowienia reprezentanta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia Fundatora przysługują Prezesowi Zarządu.
4. Uregulowania zawarte w § 13 ust. 3 Statutu są wiążące, o ile Fundator nie postanowi inaczej w testamencie.
5. Do zadań Fundatora należy w szczególności:
 a. nadzór i kontrola nad działalnością? Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,
 d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inna? fundacja? lub o likwidacji Fundacji.
b) Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawie:
 a. zmiany celów Fundacji,
 b. zmiany Statutu Fundacji,
 c. połączenia z inną Fundacją,
 d. likwidacji Fundacji,
 e. przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

Rozdział. VII. Rada Programowa

§ 14

1. Rada Programowa Fundacji może być, w razie potrzeby, w każdym czasie ustanowiona uchwałą Zarządu jako organ doradczy Fundacji.
2. W jej skład mogą wchodzić zarówno osoby wchodzące w skład Zarządu jak i spoza jego grona.
3. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani indywidualnie uchwałą Zarządu Fundacji, która wymaga większości głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.
4. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie, jeżeli Zarząd Fundacji i Fundator tak postanowią. Wysokość i warunki wynagrodzenia określa Fundator.
5. Zakres działalności i regulaminu działania Rady Programowej określać będzie uchwała Zarządu.
6. W uchwale o ustanowieniu Rady Programowej, Zarząd może przewidzieć i określić jej czasowy charakter.
7. Uchwała Zarządu Fundacji o ustanowieniu lub zniesieniu Rady Programowej wymaga akceptacji Fundatora.

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
3. Zmiana statutu i celów działania Fundacji wymaga zgody Fundatorów.
§ 16
1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie oświadczenia Fundatora.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na realizacje? celów określonych w Statucie.