ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY REJESTRACJI NA WYDARZENIA

Niniejsze zasady dotyczą rejestracji na wydarzenia dokonywanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie dzienporazki.pl . W przypadku rejestracji za pośrednictwem innych serwisów internetowych, obowiązują zasady publikowane przez te serwisy.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Fundacja Dobra Porażka (dalej: Fundacja) informuje o zasadach oraz o przysługujących Tobie prawach związanych z przetwarzaniem przez Fundację Twoich danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora – Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dobra Porażka, mającą siedzibę w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
 2. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych: Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie informacji przekazanych na specyficznym formularzu rejestracji oraz adresu IP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda wyrażona przez Ciebie za pośrednictwem formularza elektronicznego.
 3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: w celu prowadzenia komunikacji oraz marketingu działań i usług Fundacji związanych z organizowanym wydarzeniem, za pośrednictwem komunikacji mailowej. W komunikacji mogą znajdować się informacje o firmach (sponsorach i partnerach), z którymi Fundacja współpracuje. Jeżeli wyrazisz również zgodę na otrzymywanie na Twój adres e-mail dodatkowych komunikatów marketingowych, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody lub cofnięcie zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Tobie udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.  
 5. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe, z zachowaniem Twoich praw i po przekazania Tobie informacji o dokonaniu takiej czynności, mogą być przekazywane:
  1. firmom zajmującym się obsługą księgową lub prawną Fundacji – dla celów obsługi księgowej lub prawnej
  2. organizacjom, z którymi Fundacja współpracuje przy organizacji projektów, wydarzeń, realizacji celów statutowych – na potrzeby związane z organizacją lub audytem danego wydarzenia
  3. organom prawnym, zgodnie z odpowiednimi przepisami
 6. Informacja o przekazaniu Twoich danych do podmiotów opisanych w pkt. 5 odbędzie się na adres mailowy, który został przez Ciebie podany w firmularzu rejestracyjnym. Fundacja nie odpowiada za podanie niepoprawnego lub nieaktualność adresu, a także za nie zapoznanie się z przekazaną komunikacją.
 7. Okresy przetwarzania danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przetwarzane do opisanych celów do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Ciebie dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym

Jeśli masz pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację, a także przysługujących Tobie uprawnień, prosimy o kontakt na adres: [email protected]