REGULAMIN SERWISÓW FUNDACJI DOBRA PORAŻKA

§1. POJĘCIA OGÓLNE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Serwisy – serwisy internetowe „Fundacji Dobra Porażka” działające pod adresami: https://dobraporazka.pl/, https://dzienporazki.pl/ oraz https://failowship.com/
 3. Usługodawca – firma „Fundacja Dobra Porażka” z adresem siedziby: ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842779216, KRS: 0000758134, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisów i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów przez Usługodawcę.
 5. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisów oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisów.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisów, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisów są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisów w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisach.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisów lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisów. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisów, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisach, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisów.

§3. WARUNKI UŻYWANIA SERWISUÓW

 1. Używanie Serwisów przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisów.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisach danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisów:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z Internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisów, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisów powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisów,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisów i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisom, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działają Serwisy.
 7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisów.

§4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Informacje zawarte w Serwisach, w tym (ale nie wyłącznie) teksty, obrazy, linki i inne materiały, zostały opracowane z najwyższą starannością i udostępnione w najlepszej intencji. Mimo to Usługodawca nie gwarantuje, że witryna internetowa (1) spełni twoje wymagania, (2) będzie działać bez przerw, bezpiecznie i bez błędów ani wirusów, oraz że (3) zawiera kompletne, poprawne i aktualne informacje.
 2. Usługodawca i wszelkie zaangażowane strony trzecie nie mogą w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje (1) dostępu, (2) braku dostępu i (3) korzystania z Serwisów (i zawartych w nim informacji), w tym (ale nie wyłącznie) za jakiekolwiek szkody poniesione przez odwiedzającego Serwisy, czy to bezpośrednio czy pośrednio. Ryzyko związane z korzystaniem z Serwisów i zawartych w nim informacji pozostaje zatem całkowicie po stronie osoby odwiedzającej Serwisy.
 3. Usługodawca zachowuje prawo do jednostronnej zmiany w dowolnej chwili zawartości oraz sposobu funkcjonowania Serwisów, w tym (ale nie wyłącznie) do dostosowywania istniejących treści, dodawania lub usuwania treści bez wcześniejszego uprzedzenia oraz zasad dostępu do treści Serwisów.
 4. Żadna z informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisów Usługodawcy nie jest ani nie może być traktowana jako konkretna oferta zawarcia umowy z Usługodawcą. Usługodawca nie zawiera umów za pośrednictwem Serwisów.

§5. WARUNKI ORAZ ZASADY REJESTRACJI

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisów bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisach by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisach, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 3. Rejestracja w Serwisach jest dobrowolna.
 4. Rejestracja w Serwisach jest nieodpłatna.
 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w danym serwisie.
 6. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 7. Rejestrujący się w Serwisach Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisów podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 8. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisów, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 9. Wszelkie usługi Serwisów mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 10. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisach do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 11. Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisach ma możliwość usunięcia konta z wybranego serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zgłoszeniu chęci usunięcia konta o danym loginie lub adresie email na adres mailowy Usługodawcy: [email protected]
  • przed usunięciem konta we wskazanym serwisie Usługodawca podejmie działania niezbędne do potwierdzenia, że osoba zgłaszająca ma prawo do usunięcia wskazanego konta
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

§6. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisów bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 6. Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisów,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 7. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
 8. Usługodawca w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu Freshmail. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy. Informujemy, że serwis Freshmail może modyfikować własną politykę prywatności bez zgody Usługodawcy.

§7. WARUNKI KOMUNIKACJI I ŚWIADCZENIA POZOSTAŁYCH USŁUG W SERWISACH

 1. Serwisy udostępniają usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisami w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
  • Publikowania własnych treści w postaci wpisów i artykułów
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
 2. Serwisy udostępniają dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 4. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisach:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisach treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisach materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisach treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisach skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisach treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

§8. GROMADZENIE DANYCH O USŁUGOBIORCACH

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwisy, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisów z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwisy wykorzystują i zapisują niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
 1. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisów oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony Serwisów
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie Serwisów
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
    Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 2. Dane zbierane podczas rejestracji: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisach), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
 3. Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera: adres e-mail

§9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właścicielem Serwisów oraz praw autorskich do Serwisów jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisach są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

§10. ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisach.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisach zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 5. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisów po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisach przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 2. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisów były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisach w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisów w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisów na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisami, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 7. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisach znajduję się na tej podstronie w historii edycji.
 8. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisów należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Adres pocztowy – Fundacja Dobra Porażka, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
  • Adres poczty elektronicznej – [email protected]

§12. ZMIANY W REGULAMINIE SERWISÓW

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego Regulaminu Serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego Regulaminu Serwisów, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Regulaminu Serwisów. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisów lub wypisać się z usługi Newsletter.
 3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie Serwisów będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem 18.06.2021.