Kultura organizacji uczącej się na błędach vs wellbeing

Często postrzegane jako oddzielne koncepcje, uczenie się na błędach i wellbeing pracowników, w rzeczywistości powinny wspierając się nawzajem. Kultura akceptacji faktu, że błędy i niepowodzenia mogą się pojawić plus budowanie kompetencji uczenia się na nich jest moim zdaniem kluczowym elementem wellbeingu.

W jaki sposób środowisko, które pozwala na popełnianie błędów i uczenie się na nich, może przyczynić się do zdrowia psychicznego i satysfakcji pracowników, tworząc środowisko pracy, które jest jednocześnie wydajne i wspierające? Jaki ma wpływ na wellbeing w organizacjach?

Kultura organizacji uczącej się na błędach odnosi się do środowiska, gdzie w którym błędy i niepowodzenia są postrzegane nie jako tabu czy źródło wstydu, ale jako cenne źródło nauki i rozwoju. Kluczowe cechy takiej kultury to:

 1. Bezpieczeństwo psychiczne: Pracownicy czują się swobodnie, wyrażając swoje opinie, zadając pytania, zgłaszając błędy lub niepowodzenia bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami dla siebie czy swojej kariery.
 2. Orientacja na rozwój: Organizacja promuje stałe uczenie się i doskonalenie. Błędy są postrzegane jako okazje do rozwoju, a nie jako przeszkody.
 3. Otwarta komunikacja: Zachęca się do dzielenia się doświadczeniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, aby inni mogli się z nich uczyć.
 4. Systematyczna refleksja: Organizacje regularnie analizują swoje działania, sukcesy i porażki, aby zrozumieć przyczyny i wprowadzać niezbędne zmiany.
 5. Inicjatywa i empowerment: Pracownicy są zachęcani do podejmowania inicjatywy, eksperymentowania i podejmowania ryzyka w kontrolowany sposób.
 6. Nagrody i wyróżnienia: W uznaniu dla tych, którzy uczą się i dzielą się swoimi doświadczeniami, nawet jeśli prowadzi to do błędów, mogą być stosowane systemy nagród.
 7. Struktury wsparcia: Wsparcie w postaci szkoleń, narzędzi i zasobów jest dostępne dla tych, którzy chcą się uczyć i doskonalić.

Kultura organizacji uczącej się na błędach pomaga budować odporność, innowacyjność i zdolność do adaptacji w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Organizacje z taką kulturą często osiągają lepsze wyniki, ponieważ są bardziej elastyczne i reagują na zmieniające się okoliczności w bardziej świadomy sposób.

Szkolenie z budowania kultury uczenia się na błędach
Szkolenie z budowania kultury uczenia się na błędach. Materiały własne.

Związek między kulturą organizacji uczącej się na błędach a wellbeingiem (dobrostanem) pracowników jest silny i wielowymiarowy. Kultura, która promuje uczenie się z błędów, tworzy środowisko, które wspiera zdrowie psychiczne, satysfakcję z pracy oraz zaangażowanie pracowników. Oto kilka kluczowych powiązań:

 1. Bezpieczeństwo psychiczne: Jak już wspomniałem, jednym z kluczowych elementów kultury uczącej się na błędach jest bezpieczeństwo psychiczne. Gdy pracownicy czują się swobodnie wyrażając swoje opinie i nie obawiają się negatywnych konsekwencji za popełnienie błędów, zwiększa się ich poczucie własnej wartości, satysfakcji z pracy i zaangażowania.
 2. Redukcja stresu: Strach przed popełnieniem błędu i potencjalnymi konsekwencjami może być źródłem chronicznego stresu. Organizacje, które zachęcają do uczciwej komunikacji o błędach i traktują je jako okazje do nauki, pomagają w redukcji tego stresu.
 3. Większa autonomia i kontrola: Kultura uczącej się organizacji często daje pracownikom większą autonomię w eksperymentowaniu i podejmowaniu decyzji. Czując większą kontrolę nad swoją pracą, pracownicy doświadczają wyższego poziomu dobrostanu.
 4. Relacje w zespole: Otwarta komunikacja i wspólne uczenie się sprzyjają budowaniu silnych, pozytywnych relacji w zespole. Dobrze funkcjonujące zespoły charakteryzują się wyższą spójnością i wsparciem, co przekłada się na lepszy dobrostan.
 5. Osobisty rozwój: Możliwość nauki, rozwoju i doskonalenia umiejętności jest kluczowym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z pracy i poczucie realizacji zawodowej.
 6. Zmniejszenie wypalenia: Gdy błędy są traktowane jako okazje do nauki, a nie jako powód do krytyki, zmniejsza się ryzyko wypalenia zawodowego, które często jest spowodowane chronicznym stresem i ciągłą presją.
 7. Zwiększenie zaangażowania: Pracownicy, którzy czują, że są cenionymi członkami organizacji i że ich wkład jest ważny, są bardziej zaangażowani w swoją pracę.
Kultura organizacji uczącej się na błędach vs wellbeing

Kultura organizacji uczącej się na błędach ma bezpośredni wpływ na dobrostan pracowników, pozytywnie wpływając na ich zdrowie psychiczne, zwiększając satysfakcję z pracy, polepszają relacje międzyludzkie i zaangażowanie w pracę. Organizacje, które inwestują w taką kulturę, nie tylko odnoszą korzyści biznesowe, ale także przyczyniają się do poprawy jakości pracy i życia swoich pracowników.

Chciałbym podkreślić, że efektywny wellbeing w miejscu pracy to nie tylko reagowanie na problemy, ale przede wszystkim zapobieganie im.

Istotnym elementem w tym kontekście jest budowanie kultury uczenia się na błędach. Takie podejście umożliwia pracownikom i organizacjom wyprzedzanie potencjalnych problemów, zamiast jedynie reagować na już istniejące. W środowisku, które promuje uczenie się na błędach, pracownicy są zachęcani do eksperymentowania i innowacji, co przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego. Jednocześnie, akceptacja błędów jako naturalnej części procesu uczenia się minimalizuje stres i lęk związane z ryzykiem pomyłki, wspierając zdrowie psychiczne pracowników i zmniejszając ryzyko wypalenia zawodowego.

Zbudowanie środowiska, które akceptuje możliwość błędów i podejście do nich jako do cennych lekcji, można nie tylko zwiększać efektywność pracy, ale także poprawiać dobrostan (wellbeing) i satysfakcję pracowników. Fundacja Dobra Porażka pomaga w budowaniu takiego środowiska, korzystając z wypracowanych przez lata metod (np. Failess) i narzędzi (np. kart Failowship) i zebranych doświadczeń,


reklama własna